Willem Abma

1942

spjelden

it sil wol sa west hawwe dat jo my
yn 'e ruften leine, de skiteldoek ôfdiene,
alles goed fersekere mei spjelde en plakbân.

 

w