Wilco Berga

1947

 

Nei Starum

De oanfang fan 'e simmer knisteret,
Underweis nei Starum. Oan wjerskanten
Baarnend krûd yn it kûpeerút,
Om 'e spitse tuorren hinne lûkt
De reek fan gers omheech, wer del,
It grien dat yn 'e flaggen skroeit.

 

a