Yke Boarnstra

1907-1943

Broken melody

O God! ik -skurve plaat- bin hast oan ein:
it is in nuver liet mei frjemd refrein,
dat falsk en heazich út myn wêzen geit,
as djip yn my Jins grime nudle snijt.

 

b