Piter Boersma

1947

 

In kears yn 'e wyn

1

hillige kranksinnichheid sûnt dat
ik har ken it absolute dêr't
ik hast gjin baas oer bin in fjoertonge
har smaak har weakens skieppetsiis ik
byt en bûts it godlike sûnder
wryt of slyt hosty ferblynjende
monstrâns leafdessykte dêr't ik mei
oanhelle bin it agressive
mei de stiifholligens fan in bern

v