Tsead Bruinja

1974


syn stien leit op it tserkhôf neist de skuorre
hy besjocht syn lea en it pak wol noch wat
meinimme in horloazje of ien fan de
planken ...

v