Meindert Bylsma

1941

Oerfleaners

"wachtsje," rop ik
tsjin 'e fûgels
dy't oerfleane,
"wachtsje op my,
ik wol mei,
toe no, stop!"
Inkeldris wurdt
myn needgjalp opheind:
in fûgel keart om en
skyt my op 'e kop

h