Eppie Dam

1953

wat sil dit stee? Sels dit eigenste
hoekje skuorre hat gjin weet fan dy hân,
doesto hjir noch wieste. Ek al lykje
kopketten, helters en singels
har ferhongen te hawwen
oan de rongen yn 'e muorre

v