Freark Dam

1924-2002

Under de stjerren fier en ûnberinber
De dwile baan fan libbens labyrint.
In kym dy't wankt en wykt. En ûnferwinber
It iiskâld fjoer fan 't wrede firmamint.

c