Jan Dotinga

1934

Rabarber

My heucht de maityd,
hoe't it poppich de grûn út wrotte.

Lytse fûsten grien dijden ringen
ta mânske moeren. Wis en wrachtich
......

c