Lida Dykstra

1961

iepen boek

Silst myn skimer-skepper wêze,
my belibje sa't ik werklik bin.
Kinst de ynhâld better lêze
as it omkaft neat ferriede kin.

g