Waling Dykstra

1821-1914

 


Simmermoarn-sankje

Wat bisto leaflik,
Rizende simmermoarn!
't Opgeande sintsje
Laket my oan.
't Hoantsje kraait: kûkelû!
't Doke ropt: rûkûkû!
Ik wol ek sjonge
Fleurich fan toan.

v