Anne Feddema

1961

Autopsy op dy Uljanov

Hâld myn hân Krupskaja
Hâld myn hân
Rattelje mei myn bloedfetten
Lit my merkbite datst fan my hâldst

g