Berber van der Geest

1938

der binne fan dy dingen

der binne fan dy dingen
net te fangen yn dyn hân
fier op in ôfstân bewege se
en by eltse stap wat tichterby
wurde se wei

c