Josse de Haan

1941

De nacht, in nacht. Nachten leine wy besletten yn ús
Magnetysk túntsje. Op it grutse hynder fan de karrûsel,
ús eigen merke, draaiden wy en sliepten. Tochten yn in nije
taal. Sochten wurden foar de kâlde teannen. Noaspuntsjes.

v