Eric Hoekstra

1960

Droechstean

Ik mis dyn liif
ûnder de bôge fan myn earmtakke,
ik mis leppel yn leppel,
it iten foar it fielen
fan myn hannen ...

v