Gysbert Japix

1603-1666

Wobbelke

Myn hert dat trillet my, it is nin rôy!
Myn ljeafste Wobbelke,
Myn swietste Wobbelke,
myn wirdste Wobbelke,
Whet biste moy!

v