Steven de Jong

1912

flecht

moarn wurde de schizofrenen wer de baas
mei leuzen fol neistenleafde
sille se ús fleis ynblikke
leverpastei cornedbeed en gehak

v