Douwe Kalma

1896-1953

In blom dy't har ûntjaan wol, middeis ier,
As hiel de simmerloft yn ljochtgoud driuwt,
Wylst in swietrook'ge wyn har kroane omwiuwt
En mijen iepenteart har dimm'ne sier,

WMV