Douwe Kiestra

1899-1970

It gers

It gers groeit om dyn fuotten omheech,
Do biste frij fan ploegjen en fan eidzjen,
It groeit der foar it fee om ôf te weidzjen,
Foar wintertarring, want dyn skuorre is leech,

v