Simke Kloosterman

1876-1938

Har sang

In boat driuwt fier fan hûs,
Wat lokket it weachgesûs,
De skipper is mymrjend alline
Mei loft en weagen en sinne.

f