Tsjits Peanstra

1924

In memorian


Der strykt oer 't lân in feale dize
de kimen hawwe amper sicht
ús tinzen binne frjemd betize
de hjerst reint no de dagen ticht.

h