Durk van der Ploeg

1930

Us mem

Us mem wosk alle moandeis yn 'e stoepe
Nea wie de loft ljochter as op dy dagen
En tsjin de middei mei alles op 'e line
Yn 'e wyn wie ús terp de allerheechste

v