Margryt Poortstra

1953

It is al oeren tsjuster

de kjeld fan 't sân lûkt troch de lea

en it hûdetek leit swier fannacht

it weaget

v