Obe Postma

1886-1963

Blommejonge

Dyn antlit, sei'k, is moaier as dyn blommen.
Dochs koft ik wol; hoe koe it oars hast rinne?
Hja duorren koart, mar doe hâldde ik noch oer
De knik, de glim, dy't ik er by mocht winne.

v