Rixt

1887-1979

Kwatryn 1

Hast freonen, boeken, skilderijen, âld porslein;
hiest leafsten en bist oeral hinne tein;
yn pels klaaid stiest op fol perron, allinne
wylst beppen berntsjes tille út in trein.

v