Fedde Schurer

1898-1968

Yn leafde bloeiende


Ferbûnens is it needlot fan dit hert
ik kin net bliid wêze as myn leaven lije
myn woartels kin 'k net los út harren krije-
in libben dat by leafde bloeit en blet.

v