Marten Sikkema

1918


Rottekleaster

No hasto alles wol besjoen:
de parken om 't ferfallen hûs,
de sleauwe triton mei harpoen,
de venus, bleat en yn 'e sûs.

v