J.Q. Smink

It hurts

Skriuw ik dy in brief, wat nimt dy pinne
My min oer it papier, in dwers kûgeltsje yn tinne
Slimline, it wol net rôlje, krast yn it fel
De toanen yn it wurd op bokkepoaten del.

v