Albertina Soepboer

De nachtroas

Sa't it is. Mei de rêch yn it gers
Boppe driuwt de wolkewrâld foarby.

Yn 'e fierte drippe de loften fan
fiolet. It reint djip de grûn yn.

In jûn ferflechtiget, sa stikem
priuwt de sâlte wyn oan sêftens.

v