Sjoerd Spanninga

1906-1985

Indian summer

De jûn,
In readhûd,
Sit foar de wigwam fan de nacht te smoken,
En rikket de prairy en bosken fol skimer,

v