Rintsje Sybesma

1894-1975

De reiden

De reiden bûge del har brune plommen
Yn d'einleas grize sigens fan 'e dei;
Har tinne stâlen jouwe beevjend mei,
Want hjerst hat al de griene lizen nommen.

v