Douwe Tamminga

1909-2002


Poète Maudit

Gean út 'e wei, ik bin poète maudit!
In dichter-divel, bret út oare djerre
as dy't yn Fryslân langer libje en stjerre:
libje yn Deugd en stjerre oan Harmoany.

v