Piter Jelles Troelstra

1860-1930

Wûnderblom

Ik rin alhiel ferwêzen om
En bin net mear my selme;
De swietrook fan in wûnderblom
Hat my alhiel bedwelme.

v