H.G. van der Veen

1816-1887

Fyn

Fine noaskes, fine tonkjes;
Fine hoaskes, fine skonkjes;
Fine gleskes, fine wyntsjes;
Fine meskes, fine lyntsjes;
...

v