Anne Wadman

1919-1997

Fête galante

De jûnwyn loek; Madame la Comtesse
hie by de graasje fan in menuet
syn heukrich bernehart yn flammen set
....

v