Ella Wassenaar

1908-1983

wachtsje mar
moarn gean ik op reis
troch dyn nimmenslân
mei minefjilden fan wanbegryp
en falkûlen fan eangsten

mei myn kûgelrein fan langsten
brek ik
dyn dekking

v