Jan Wybenga

1917-1994

Hoeden praat ik yn 't nijste bargoens
mei de skilder en syn maatske dat
har fersen skriuwt mei de kompjûter.

v