Baukje Wytsma

1946

Moeting

Ik skilderje it libben yn pastel
en hein it sa yn dizige kontoeren.
Pinsielje wurden oer de stille oeren,
oant by de fierste grins: dy iene tel

v