Piter Yedema

1941

Fryskelatuur


Wy hawwe it wol op skriuwen stean
Dit dûbeldicht jout de bewizen
Wy sykje earlik nei de kearn
Fan stikjes dy't yn boekjes stean
....

v