Hûn oan 'e himel

                                                                2007

"De gedichten van Cornelis van der Wal hebben altijd iets bijzonders", ... Boeklog

"It is in algemien sjeny, dat is dúdlik", Joop Boomsma (Mercurius radio)

"... een groot gevoel voor poëzie, ... fantasierijke, mooi gecomponeerde taal"
Jelle van der Meulen

"In konstant eigen lûd en fisy" Piter Yedema yn Hjir. (
01 (02 )

"Cornelis van der Wal is as dichter in unike ferskining sawol yn as bûten Fryslân",
Pier Boorsma yn it Friesch Dagblad

"... poëzij fan it boppeste buordsje..." "... fantastysk moaie wurdmetafoar..." E. Hettinga yn de Moanne (
01) (02)

"Cornelis van der Wal is in fenomeen yn de Fryske poëzy"
Harmen Wind yn de Leeuwarder Courant.

"Yntrigearjende
poëzy fan Cornelis van der Wal" Henk van der Veer, Sneeker Nieuwsblad.

"Het mooiste boek om in handen te hebben, is de dichtbundel Hûn oan’e himel van Cornelis van der Wal."
eamelje.net
De dichter lêst de bondel foar