KENING KEES, sci-kaai novelle


Kening Kees


"Krachtig proza"
Contrabas
"Proaza dat der inhakt, ut ferhaal leest as un tierelier."
Henk van der Veer.
"Noch in moaie sin? Noch ien moaie sin dan."
Eric Hoekstra (Farsk)
"Goed skreaun en de komposysje sit helder yninoar"
Jetske Bilker  (Leeuwarder Courant)
"Een heerlijke novelle"
Jelle van der Meulen
"In tige nijsgjirrich boek"
Friesch Dagblad
"Kostelik proza"
Johan Veenstra
"Levendige, vaak humoristische verteltrant"
Gerben Abma

"fermaaklik, hilarysk en flot lêsber boek"
It Fryske Boek
"In hilaryske klucht"
De Moanne

"Ik haw my werklik de bûsen útskuord"
Daam de Vries
"Izersterke fynsten"
Koos Tiemersma
"Van der Wal is in betûft skriuwer"
Rieuwert Krol