Wolf yn harnas (bywurke 06-11-18)

Bestel. Oer Wolf yn harnas.

Jubileum fers2!

It is hjoed 23 Desimber 2022. In jier lyn ferskynden de lêste publikaasjes op Fers2. Sûnt dy tiid swije Friduwih Riemersma en Abe de Vries. Op dat plak alteast. Abe ropt en raast as Putin-mantsje noch wolris op Facebook. En fan Friduwih hearre wy hielendal neat mear…

It is in treurich jubileum! 🙂

Antysemitisme by It Nijs

Op desimber 14, 2022 pleatste It Nijs dit plaatsje yn de taalrubryk:

En op desimber 15, 2022 dit plaatsje:

 

 

Twa kear efterinoar in antysemityske tekst. Is dat tafal? Dit freget om in oanklacht.

Hiel aardich, dat OpenAI!

Ik kaam op dizze side troch in berjocht op de Omrop. Dêr hawwe se it oer artikels dy’t generearre wurde kinne, ek yn it Frysk. Mar wat ek mooglik is: OpenAI kin ek dichtsje!

Ik fierde de opdracht yn: ‘Skriuw in gedicht oer blommen’

Dit wie it resultaat:

Blommen meitsje de wrâld sa kleurich,
It hert fersiert mei poëzij.
Hja glimje mei harren kleuren,
En bringe ús in glimk fan frede.

Hja fiere de takomst mei harren swiete geur,
Se binne sa prachtich en keunstich yn dy.
Ferspriedend harren blomke,
Hja binne ús lok en leafde.

 

Ik jou ta, net al te heechsteand, mar ek net striemin. Ik sil der noch fierder mei ekperimintearje…

Gemeente Waadhoeke ferhearlikt de Putin fan Saksen

It is mar wer ris dúdlik wurden dat de minsken te dom binne om te learen. Ik wie frijwat ferbjustere doe’t ik juster op Martsje de Jong har Facebook de folgjende foto seach:

Dit twittere ik hjiroer:

 

Provokaasje gemeente #Waadhoeke en dan benammen #Frjentsjer: de Putin fan Saksen wurdt ferhearlike op in boerd foar de Martinitsjerke. Neat leard fan de diskusje om Fryslân 500 hinne blykber,

 

Wat wie dat ek wer, dat Fryslân 500? Sjoch ûnder oaren hjir mar efkes.

 

Fers 2: Nij jaske, gjin nije ynhâld

Heden, nei in healjier wachtsjen is der wer wat nijs te sjen op de side fan Fers2. Lykwols, al liket it uterlik allegear wat oannimliker, it menu is noch hieltyd gaotysk en wat noch slimmer is: der binne hielendal gjin nije bydragen bykaam.

Jo kinne tink wol stelle dat dizze uterlike fernijing ek allinnich mar dat is: uterlik. Ynwindich hearsket in grutte leechte, it ‘tydskrift’ spinfuottet noch wat, foar’t it stjerre sil.

R.I.P.

 

 

En dan ek dit noch op guon plakken:

De side ferwiist net op in krekte wize troch

Firefox hat fêststeld dat de server de oanfraach foar dit adres trochferwiist op in manier dy’t nea einigje sil.

 

Oersetting Jetske Bilker oerstallich

Hjoed in lang petear yn de LC mei Jetske Bilker, dy’t yn it ramt fan de Boekewike Pfeijffer út it Hollânsk yn it Frysk oersetten hat. Ik fyn, sjoen de twatalige situaasje yn Fryslân, sokke oersettingen folslein oerstallich en tiidfergriemen.

En boppedat: de Fryske skriuwer leit no wer op ‘e knibbels foar de Hollânske skriuwer…

 

Hollânsktalige tekst by portet Waling Dykstra

Dit skriuwt Zee van Tijd (in restaurant) op Facebook:

Waling Dykstra is back in town!
Dit prachtige portret is geschilderd door Gerrit Breteler (www.gerritbreteler.nl) en laat een jongere Waling zien. In de begeleidende tekst kun je lezen wie hij was en waar hij voor stond. Als je voor het bord staat heb je zicht op de Hegebuorren, de straat waar hij zoveel jaren heeft gewoond en gewerkt.

Foto efkes oanklikke foar in grutter byld

Is it net in bytsje nuver dat de tekst by it portret alhiel yn it Hollânsk is? Sa wurdt der dus mei dizze Fryske taalstrider omgien. In grof skandaal…

Grut Nijs: Fers2 sit noch yn ‘e Krysttiid!

http://www.fers2.eu/

ensafh: Friduwih Riemersma:‘Myn binêre koade’, in sinjalemint

Yn it (Hollânsktalige) petear Friduwih Riemersma dicht als een ouderwetse vernieuwer mei it Friesch Dagblad die Friduwih Riemersma, dochter fan Trinus, te witten dat se okkerdeis in online kursus poëzij-skriuwen folge hie. It risseltaat fan dizze opdiene wiisheid is de min as te mear yn eigen behear by útjouwerij Grotesk útjûne dichtbondel ‘Myn binêre koade’. It is Riemersma har debút as dichter.

Lês fierder by ensafh

Fryske poëzij yn Awater

Yn de hjerst-edysje fan it literêr tydskrift Awater wurdt û.o. oandacht bestege oan de nije Frysktalige poëzij. Skriuwer fan it artikel is Jabik Veenbaas. Titel fan it stik is ‘Mijn fontanellen schoven open”, in sitaat út myn gedicht ‘Skjinhead’.  Veenbaas neamt my om ien as oare reden Cor van der Wal. Cor is myn ropnamme, en net de namme dy’t op myn boeken stiet, dat is Cornelis. Mar lit fierders mar!

Ik mis yn syn oersjoch oars al in pear nammen, lykas Geart Tigchelaar en Syds Wiersma, en Veenbaas skriuwt ek de namme fan Elmar Kuiper ferkeard. mar it artikel is oer it generaal wol ynformatyf foar dejinge dy’t net folle fan de Fryske dichtkeunst wit.