Wolf yn harnas (bywurke 06-11-18)

Bestel. Oer Wolf yn harnas.

Gemeente Waadhoeke ferhearlikt de Putin fan Saksen

It is mar wer ris dúdlik wurden dat de minsken te dom binne om te learen. Ik wie frijwat ferbjustere doe’t ik juster op Martsje de Jong har Facebook de folgjende foto seach:

Dit twittere ik hjiroer:

 

Provokaasje gemeente #Waadhoeke en dan benammen #Frjentsjer: de Putin fan Saksen wurdt ferhearlike op in boerd foar de Martinitsjerke. Neat leard fan de diskusje om Fryslân 500 hinne blykber,

 

Wat wie dat ek wer, dat Fryslân 500? Sjoch ûnder oaren hjir mar efkes.

 

Fers 2: Nij jaske, gjin nije ynhâld

Heden, nei in healjier wachtsjen is der wer wat nijs te sjen op de side fan Fers2. Lykwols, al liket it uterlik allegear wat oannimliker, it menu is noch hieltyd gaotysk en wat noch slimmer is: der binne hielendal gjin nije bydragen bykaam.

Jo kinne tink wol stelle dat dizze uterlike fernijing ek allinnich mar dat is: uterlik. Ynwindich hearsket in grutte leechte, it ‘tydskrift’ spinfuottet noch wat, foar’t it stjerre sil.

R.I.P.

 

 

En dan ek dit noch op guon plakken:

De side ferwiist net op in krekte wize troch

Firefox hat fêststeld dat de server de oanfraach foar dit adres trochferwiist op in manier dy’t nea einigje sil.

 

Oersetting Jetske Bilker oerstallich

Hjoed in lang petear yn de LC mei Jetske Bilker, dy’t yn it ramt fan de Boekewike Pfeijffer út it Hollânsk yn it Frysk oersetten hat. Ik fyn, sjoen de twatalige situaasje yn Fryslân, sokke oersettingen folslein oerstallich en tiidfergriemen.

En boppedat: de Fryske skriuwer leit no wer op ‘e knibbels foar de Hollânske skriuwer…

 

Hollânsktalige tekst by portet Waling Dykstra

Dit skriuwt Zee van Tijd (in restaurant) op Facebook:

Waling Dykstra is back in town!
Dit prachtige portret is geschilderd door Gerrit Breteler (www.gerritbreteler.nl) en laat een jongere Waling zien. In de begeleidende tekst kun je lezen wie hij was en waar hij voor stond. Als je voor het bord staat heb je zicht op de Hegebuorren, de straat waar hij zoveel jaren heeft gewoond en gewerkt.

Foto efkes oanklikke foar in grutter byld

Is it net in bytsje nuver dat de tekst by it portret alhiel yn it Hollânsk is? Sa wurdt der dus mei dizze Fryske taalstrider omgien. In grof skandaal…

Grut Nijs: Fers2 sit noch yn ‘e Krysttiid!

http://www.fers2.eu/

ensafh: Friduwih Riemersma:‘Myn binêre koade’, in sinjalemint

Yn it (Hollânsktalige) petear Friduwih Riemersma dicht als een ouderwetse vernieuwer mei it Friesch Dagblad die Friduwih Riemersma, dochter fan Trinus, te witten dat se okkerdeis in online kursus poëzij-skriuwen folge hie. It risseltaat fan dizze opdiene wiisheid is de min as te mear yn eigen behear by útjouwerij Grotesk útjûne dichtbondel ‘Myn binêre koade’. It is Riemersma har debút as dichter.

Lês fierder by ensafh

Fryske poëzij yn Awater

Yn de hjerst-edysje fan it literêr tydskrift Awater wurdt û.o. oandacht bestege oan de nije Frysktalige poëzij. Skriuwer fan it artikel is Jabik Veenbaas. Titel fan it stik is ‘Mijn fontanellen schoven open”, in sitaat út myn gedicht ‘Skjinhead’.  Veenbaas neamt my om ien as oare reden Cor van der Wal. Cor is myn ropnamme, en net de namme dy’t op myn boeken stiet, dat is Cornelis. Mar lit fierders mar!

Ik mis yn syn oersjoch oars al in pear nammen, lykas Geart Tigchelaar en Syds Wiersma, en Veenbaas skriuwt ek de namme fan Elmar Kuiper ferkeard. mar it artikel is oer it generaal wol ynformatyf foar dejinge dy’t net folle fan de Fryske dichtkeunst wit.

Besprek Arjan Hut ‘Oar hûs’

Klik op de ôfbylding foar in grutter byld

‘Diversiteit’ as literêr kriterium?

Okkerdeis kaam City of Literature Ljouwert mei in ferhalewedstryd foar it projekt ‘Utsteld Lok’. No, dat like my yn earste ynstânsje wol wat. Fansels ek om’t jo der € 700,00 foar krije kinne. Dat kinne wy wol brûke yn dizze aparte tiden, no. Ek wol in moaie namme, Utsteld Lok.

Ik lies lykwols efkes fierder yn de regeleminten, en seach dit stean: Basearre op kwaliteit, orizjinaliteit en ferskaat wurdt in seleksje makke fan likernôch 35 ferhalen út alle ynstjoeringen. Dus de ferhalen wurde ek op ferskaat beoardiele. Diversiteit is dat yn it Hollânsk.

No freegje ik my ôf hoe’t soks yn ‘e praktyk wurkje sil. Hawwe jo mear kâns op dy € 700, 00 as jo ien út de LHBTIQ-mienskip yn jo ferhaal opfiere? Of in ‘minsk fan kleur’ as haadpersoan brûke? En is nammers kwaliteit en orzjinaliteit ek net útwikselber?

Ik moat der daliks by sizze, oars krij ik faaks blauwe drek oer my hinne: ik haw neat op LHBTQ- en kleurde minsken tsjin, faaks krekt oarsom. Mar yn ‘e goedichheid, soks kin dochs nea in literêr kriterium wêze?

Ik haw de organisaasje ek noch frege wa’t der yn ‘e sjuery sitte, mar haw gjin antwurd krige. Frijwat ûnfatsoenlik alsa. Mar it sil Ernst Bruinsma wol wer wêze… En dan witte jo it wol…

 

Literêre ynsest diel safolle: Friduwih lyrysk oer Abe syn Blomlêzing

En it giet mar troch minsken! De libbenspartner fan Abe de Vries, Friduwih Riemersma, is tige lyrysk oer de nij út te kommen blomlêzing fan Abe mei de argayske titel Ik haw myn kobist fêstbûn oan in appelbeam / Ik bond mijn koe vast aan een appelboom. 

Wat skriuwt *kuch* de útjouwer?

“In prachtige bondel: in ritmysk lûd fan wjerstânsfermogen en hoekhâlden”, sa seit Friduwih Riemersma fan dizze blomlêzing. Riemersma fersoarge ek in koarte ynlieding dêr’t se de poëtyske betsjutting fan Abe de Vries yn besiket te tsjutten. De Vries is ien fan de belangrykste Fryske dichters yn de 21e iuw oant no ta, sa net de belangrykste. Abe de Vries is ek in betûft fotograaf. By elk fan de tsien parten yn de blomlêzing stiet in foto dy’t hy sels makke hat.

Dus de partner en de útjouwer fan Abe de Vries roppe him út ta de ‘belangrykste Fryske dichter’ fan de 21e iuw. De skamte foarby!