Author Archives

Dichter fan Fryslân Eeltsje Hettinga hat twifels oer syn nije funksje

Myn debút ‘In Nêst jonge magneten’ online

Yn 1991 ferskynde by de Koperative Utjowerij In nêst jonge magneten, myn poëzijdebút. Yn 1993 krige ik foar dizze bondel de Fedde Schurerpriis. Fannemiddei haw ik de bondel digitalisearre. Jo meie der mei dwaan wat jo wolle. Klik op it plaatsje foar de pdf fan de ‘Magneten’. Ik haw ien gedicht, ‘Jeugd’ by fersin oerslein […]

Besprekken Elmar Kuiper

Besprekken Elmar Kuiper 2017-… fan Frysktalige poëzij yn de Leeuwarder Courant. Gronologysk oardere, ôfkomstich út it argyf fan de Leeuwarder Courant. Klik hjir Yn de linker kolom fan myn haadside steane noch mear argivearre poëzijbesprekken.

Tenei benammen op Twitter

Ha goeie, Wa’t graach alle dagen Knilles lêst ferwiis ik nei myn Twitter-account. Langere stikken sil ik op dit blog publisearjen bliuwe.    

Rol fan Studio Roosegaarde by it wegerjen fan banieren bliuwt dubieus

Tekst: Facebook DichterS fan Fryslân Waterconnecting2018 hat ús juster ekskuzes oanbean foar de gong fan saken oangeande de banieren mei wetterpoëzij op it Wilhelminaplein. Se sille de banieren no sa gau mooglik út har behyplike hoekje yn it stedskantoar weihelje. En se ha ús tasein dat se ein april in goed plak krije by de […]

Banieren sûnder manieren

Hjirûnder stiet in statement fan DichterS fan Fryslân, dêr bin ik ek lid fan. It komt fan harren Facebookside.  Ik haw der neat oan  ta foegjen, útsein in stikmannich foto’s fan de poëtyske banieren. Dy steane ûnder it statement.   Waterlicht weigert Waterdicht Afgelopen weekend werd Lân fan Taal geopend op het Oldehoofsterkerkhof. Met het […]

De titels wiene op

It is my net dúdlik wêr’t dit boek útjûn wurdt, it liket my op himsels wol nijsgjirrich, in nij oersjoch fan ‘e Fryske Literatuer. Benijd wa’t se no wer oerslaan :-). Tresoar skriuwt: ‘​ ​’Salang’t de beam bloeit’: hânboek oer de Fryske literatuur. In tagonklik, hânsum boek oer de Fryske literatuerskiednis, dat is ‘Salang’t de […]

Unyk Poëzijprojekt Dichter fan Fryslân!

Yn dit lânskip sûnder slokje

Dat is de titel fan myn ferslach fan de premjêre fan de ‘literêre’ film Yn dit lânskip leit myn libben. Lês hjir fierder, op ensafh.nl,

Nije anty-smookkampanje Provinsje fan start

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin