Monthly Archives febrewaris 2011

Ekstra Reklame! Oant ferfelens ta! Dus!

Moarn, snein 13-02-2011 is der wer in ôflvering van It Literêr Sirkwy, organisearre troch, jawol, It Skriuwersboun. Fjouwer dichters lêze foar út eigen wurk: Janneke Spoelstra, Hein Jaap Hilarides, Geart Tigchelaar en Cornelis van der Wal. De lêste sil út syn hooplik meikoarten te ferskinen dichtbondel Kristus Pavlov foarlêze. Der is muzyk fan Kramtried. In unyk barren! Mis it net! Galery […]

Boris Godunov

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1roqjdKTNfE[/youtube]

Sûnder titel

Dit is net leauwen, sa tocht ik doe’t it folgjende artikel fia Twitter by my yn ‘e hûs kaam: ” Friesland en Leeuwarden mogen niet meepraten over de toekomst van het cultuurbeleid in ons land. De stad Groningen kan de belangen van heel het Noorden prima vertegenwoordigen, vindt het ministerie van cultuur. Daarmee ligt het […]

Doeke, Coen en Hylke

No minsken, it is dan einlings safier: jo favorite dichter, skriuwer ensafh is dochs mei namme neamd yn de rige lêzings fan Sirkwy Seminar. Is’t net prachtich? Ik lies it juster al op twitter, mar hjir kinne jo it allegear ris neisjen, by Friezehater, idelteut en minor publisist Coen Peppelenbos. Peppelenbos komt oars ek foar […]

Die Frau ohne Schatten

Dizze muzyk hat de ôfrûne jierren altyd in ‘trigger’ west om wer oan it skriuwen te reitsjen. Dêrom: ivich tank oan Richard Strauss! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7YAjhuIYjh8&feature=related[/youtube]

Knilles lêst foar yn Stiens

Ankom snein 13-02-2011 is der wer in ôflvering van It Literêr Sirkwy, organisearre troch, jawol, It Skriuwersboun. Fjouwer dichters lêze foar út eigen wurk: Janneke Spoelstra, Hein Jaap Hilarides, Geart Tigchelaar en Cornelis van der Wal. De lêste sil út syn hooplik meikoarten te ferskinen dichtbondel Kristus Pavlov foarlêze. Der is muzyk fan Kramtried. In unyk […]

Besprek Harmen Wind

Earder ferskynd op 05-02-2011 yn it Friesch Dagblad

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Baukje Wytsma: Sân Wylgen. Klik hjir.

Contrabas en brune beane

Hjoed mei myn âlde leptopke’s oan it prutsen west en fierders de yndieling fan myn skriuwplakken feroare. Foar de safolste kear myn toshiba T1910 yn eare hersteld! Ik koe him eins net mear brûke, om’t it diskettestasjon net goed mear wurke. Mar der sitte fansels ek yngongen foar pcmia kaarten yn. Dat woe my earder […]

Kollum op ensafh

Ha goeie, ik woe hjoed mar ris ferwize mei in kollum fan myn hân op de nije ensafh. Hjir klikke pake! Waarmje bakje paëlja op.