Monthly Archives april 2011

Redbad: The Movie!

Meikoarten te sjen op ensafh: Redbad The Movie.

Nije kollum op ensafh

Wa’t op it idee kommen is om dizze eardere ‘ekspert op it mêd fan it Keninklik Hûs’ by de klassike stjoerder te parkearjen… It sille de harksifers west hawwe, dy wiene tink te leech. In bekende namme docht dan fertuten, sa mienden se faaks. Mar no binne se ynstee dêrfan in bekende namme kwyt, dy […]

Sneeker Neptunus

Heden heden, wat in drokte minsken. Fannemoarn filmopnamen makke. Ik haw de haadrol. No ja, tegearre mei noch ien. Jim krije wol te hearren hoe en wat! Moarn moatte der noch wat sênes oerdien wurde. En dan wurde de filmers ek filmd troch in oare filmploech. Ja, de media haww knilles fûn mei’k wol sizze. […]

Kristus Pavlov

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YwvSWEx13T4[/youtube]

Foarpublikaasje Kristus Pavlov op Sirkwy

Earder hjir al te finen as foardracht, mar no ek as tekst. Op sirkwy.nl. Kont op in wolk. Klik hjirre. Sil jûn hin mei krieltsjes en slaad ite. Nee, forearst gjin wyn mear by it iten. Wetter dus.

Bondelpresintaasje Kuiper en Van der Wal

Granytglimkes en Kristus Pavlov Hagelnije bondels fan Elmar Kuiper en Cornelis van der Wal Goeie, Hjirby noegje Elmar Kuiper en Cornelis van der Wal dy fan herte út om harren bondelpresintaasje by te wenjen! Elmar en Cornelis litte fia in beamerprojeksje eigenmakke fideofilms sjen en lêze ek foar út harren nije wurk. Sytze Pruiksma en Tsjinlûd […]

Min waar

No, ik krij skjin myn nocht fan dat moaie waar. Dat is net goed foar in heechromantysk dichter. Stoarm en stjalprein heite, en in bytsje rap. Ik ferwachtsje oars dat dizze wike myn nije bondel, dêr’t it Fryske Folk sa nei útsjocht (wie’t mar wier…) no einlings ris útkomt. Der komt ek in presintaasje begjin […]

Wagner: Karfreitagsmusik

Richard Wagner’s Good Friday Music from Parsifal Berlin Philharmonic & Wilhelm Furtwangler, live recording from 1951 [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=trpnH5awYbw&feature=fvsr[/youtube]

Skriuwe foar De Moanne is ferbean?

Ik hâld hoe en wat en wêr en wa noch efkes Geheim, mar der komt in nije útwreiding fan myn no al behoarlik alsidige artistike karjêre: ik wurd Akteur yn in Film. Ik ken de tekst al hast út ‘e holle. It giet oer… Letter mear. Ik seach earder dizze wike in bytsje hiel nuver […]

Chriet Titulaer

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wjJ6wOcCeGU[/youtube]