Monthly Archives april 2011

Les Fleurs du Mal

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=t3XCkeYHS-Q[/youtube]

Besprekken Dam bywurke

Mei ‘En de inket sil útrinne’, fan Steven H.P. de Jong. Klik hjir.

Fuort mei dy kompjûters!

Foto Henk van der Veer

Knilles op de Omrop!

Hjirre: http://www.omropfryslan.nl/79234/Konferinsje-oer-taaltaaiheid.aspx En foar de wissichheid ek in skreenskot:

Sosjale Moanne

Ik haw noch net nei ûnderen ta west om te sjen oft de nije papieren Moanne al yn de bus leit, mar de helte stiet al (fergees) op it net. Wit net oft ik diskear wer ris ien fan myn romrofte besprekken skriuwe sil. Ik wol der no yn elts gefal al in pear artikels […]

PCM 100

Ik haw him tink sa’n trije jier lyn kocht op Marktplaats, de Philips PCM100. In pear kear nei sjoen, nea wier útprebearre. En doe kaam er, iensum en fergetten yn in kast, en letter yn in ferhúsdoaze… Mar ik haw him wer fûn, en sil no myn bêst dwaan te begripen hoe’t er wurket. Is […]

Foto’s fan Facebook

Fan myn skriuwkeamer.

Dit is ynternet

Ferûntrêstend nijs fan it Skriuwersboun: de Provinsje blykt de útjeftesubsydzje ferlege te hawwen. Dat soe op de side fan de Provinsje stean. It Boun jout net efkes in link (dit is ynternet, minsken) en ik haw gjin nocht it op te sykjen. Wy wachtsje it ôf. Mar it liket my it bêste om mar fêst […]

Strauss en Bruckner

Klassyk konsert, it NNO mei de Vier letzte Lieder fan Richard Strauss en de 8e symfony fan Bruckner. Strauss wie hiel moai en subtyl, Bruckner waard wat lomp behannele. Yn it skoft prate ik efkes mei in wat âldere frou. Sy miende dat Hermann Hesse (tekstdichter fan ien fan de Lieder) ferkeard west hie yn […]

Wichtige links!

Myn nije kollum op ensafh. Knilles as Sneekolooch yn spé. Dus. Lasagne opwaarme.