Monthly Archives septimber 2011

Hanns Eisler: 6 Hölderlin-Fragmente

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vzlKwE_7l7Q[/youtube]

10 jier Pytsje!

Hjoed is it tsien jier lyn dat ik in jong katsje ophelle. It wie it lêste fan in nêst krusingen tusken in Noarske Boskkat en … in Simamees of Birmaan. Ik haw der net safolle ferstân fan. Yndied, it wie de dei foar Nine Eleven. Dêrom ferjit ik it ek nea. In geweldich leuk bist. […]

Nije rubryk: Itensiede mei Knilles

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hLxztproLiY&feature=player_embedded[/youtube]

Jan Pelleboer oer Fryske Literatuer

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CzVgHulwN_0[/youtube]

Gij zult niet Zweven!

Hee, apart. Krekt neidat ik myn lêste reaksje op Elmar Kuiper syn opmerkings by myn foarige bloch delskreaun hie, lies ik dit op it net: ‘The story is well-known in poetry circles: around 1968, disgusted by his difficulties with publishers and by what he perceived as the careerist strategies of many poets, Duncan vowed not […]

Moanne fan de Fryske Bamy

Ja, dat wie hjoed, wol’k leauwe. De presintaasje foar de parse fan de Moanne fan it Fryske Boek 2011. Harkje ris wat de direkteur fan Tresoar hjir oer te melden hat. Nijsgjirrich hear! Lykwols, ek dit jier wurdt Knilles boycott! Nearne foar útnoege, der is gjin skriuwersportret fan him makke, en gean samar troch. Jo […]

Claude Vivier: Siddartha

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=K0w-adjLQ-w[/youtube]

Dichtersjûn

Ik soe krekt in lyts ferslachje skriuwe fan de dichtersjûn op de Janzenpleats, mar ik seach op de site fan Sjoerd Janzen al in stikje stean, dêr ferwiis ik hjirby nei. It wie oars in moaie jûn, sûnder wanklanken en gjin slaanderij. Wat my al opfoel dat wiene de lange ynliedingen dy’t de measte dichters […]

Sjoerd Janzen

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vfWG83rHfXM[/youtube]

Ideeënpizza

No, ik sil aansens de Snitsermar ris omfytse. Opskriuwboekje meinimme, want de proaza-ideeën binne hast net by te hâlden. Justernacht ek wer ris poëzij skreaun. Letter mar sjen oft it wat is. Stiet my by dat soks al it gefal is. En dan jûn poëzij yn de pleats fan Sjoerd Janzen. Ik kom yn frede. […]