Monthly Archives novimber 2011

Reich-Ranicki über Heinrich von Kleist

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XbYc-xHeqoM[/youtube]

In grutte bek

It soe moai wêze as de Literatuerbefoarderer ris reagearje soe op it folgjende sitaat, dat no ek online stiet. Oan it wurd is Josse de Haan: “De skriuwer fan dit stik wurdt yn De Moanne fan novimber ’11 troch de yn 1993 Provinsjaal oanstelde literatuerbefoarderer – T. Oppewal – omskreaun as ‘immen dy’t him mei […]

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Janneke Spoelstra en Douwe Tamminga. Klik hjir.

Nije ensafh

Jo hiene him dochs al oanklikt, de nije digitale ensafh? Wy binne al wer ta oan nûmer 58. Iksels haw wer in nij haadstik tafoege oan it feuilleton ‘Brún Bloed‘. Tegearre mei Anne Feddema is der ek wer in nije Duo von Däniken online setten: ‘De Broer fan Piter Terpstra sjongt de Blues’. Dy set […]

Der Erlkönig – Johann Wolfgang von Goethe

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wusVHokSa98[/youtube]

Explore The North: Gjin wurd Frysk

Oan de iene kant fyn ik it wol spitich dat ik net meidoch oan Explore The North. Ik stean graach op it poadium mei myn gedichten, en meitsje graach wat kontakt mei it publyk, dat altyd wer krekt in bytsje oars is. Lykwols, ik haw it al earder skreaun, mar faaks hawwe jo it mist: […]

György Ligeti – Requiem

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MYgBG40jgLM[/youtube]

Ik bliuw thús

Der is fan alles te belibjen, dit wykein, foar literatuerleafhawwers. Lykwols, sa heart it blykber yn Fryslân: alles bart op de selde dei. Der is net ien dy’t soks in bytsje koördinearret. Soe dat net in skoane taak wêze foar dy menear dy’t… (sjoch blochke fan juster). Freed soe ik my as hobbit ferklaaie kinne, […]

Oppewal skoffearret winner Gysbert Japicx-priis

Ik hie de nije edysje fan de Moanne al in pear dagen yn ‘e hûs foardat ik takaam oan it artikel fan Huub Mous, oer Leafdedea, fan Baron Sixma van Heemstra. It is in nijsgjirrich stik wurden, û.o. oer de ferskate ferzjes en edysjes fan dit boek. Josse de Haan hat krityk op ien fan […]

Dichtung an sich

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gz5G6FPK7HY&feature=player_detailpage[/youtube]