Monthly Archives desimber 2011

Stoflike ferskining fan de Keizer

Ja! Dêr hast him wer. It knalt hjir al aardich om it Martiniplein hinne. Reden om hjoed de doar mar net út te gean. Ja, ik bin in suertsje. Goed jier achter de rêch, mei in nije bondel by in útjouwer dy’t lykwols net mear wit wat idealisme is. Bin efterôf ek net sa te […]

Richard Strauss ‘Im Abendrot’

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fxl9f83ftB0[/youtube]

Nielsen – Symphony No. 3 “Espansiva”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FCGQu3_qWHE[/youtube]

Elegante katalogus

No, dat fan dy katalogus kin byskreaun wurde op de lange list fan nuvere saken dy’t mei Tresoar gearhingje. Se hiene myn namme ferkeard yn it systeem ynfierd. Nee, ik sykje der neat achter. Of… Bin ôfgryslik kréatyf oars, de lêste dagen. Haw nammers ek in I-Pod oanskaft. Dat is in soarte fan Iphone, mar […]

Ynlogge op Koos

Ha goeie, dêr wie ik wer. Net dat ik fuortwest haw, mar der wie net folle te melden. Bin in ein opsketten mei de muzyk, ik begryp bepaalde digitale prosessen ynienen folle better. Ja, sa’t ik lêst al tsjin ien sei: myn brein mutearret noch altyd. Moat ik ek wat oer begrutlike keardeltsjes skriuwe dy’t […]

The Trisagion Hymn

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kbVBC1zQll4[/youtube]

Noch in âld krystlietsje fan Duo von Däniken

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lnEOEj9QSy4&list=UUo-BqlLtCQzOO7OHyuMsh2A&index=20&feature=plcp[/youtube]

Krystlietsje Duo von Däniken (2008)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H9dcJMfD4nA&feature=player_detailpage&list=UUo-BqlLtCQzOO7OHyuMsh2A[/youtube]

ferwizing

Mei ik hjoed wer ris ferwize nei de nije ensafh? Dêr bin ik rom fertsjintwurdige. Sjoch sels mar efkes: http://www.ensafh.nl

Sarkastyske Anapest

Juster de nije ensafh op de matte krigen, en ik seach by Henk van der Veer dat de nije Moanne der ek al is, mar dy haw ik noch net krigen. It is yn elts gefal ien en al ellinde, mei de postbesoarging dizze dagen. De ensafh giet diskear oer berneliteratuer, dêrom hie ik de […]