Monthly Archives jannewaris 2012

Ferstikkende ynfloed

Der is wer reboelje om Teake Oppewal cs. hinne. Earder al hat de man him op skandalige wize útlitten oer Gysbert-winner Josse de Haan. Ik begryp wier net dat de man noch yn funksje is. Ik haw myn poarsje ek wol krigen. Jierrenlange tsjinwurking, misledigingen ensafh. Mar by Tresoar fine se dat allegear hiel normaal. […]

Hoe lang

sil myn kommentaar: ‘It is benammen as gefolch fan jo wanbelied as direkteur, dat de Friese Pers Boekerij yn grutte problemen kommen is.’ stean bliuwe as reaksje op dit blochke fan Aapke de Vries? Wannear slacht de sensuer wer ta? PS: in rekord: binnen de minút fuorthelle troch de Direkteur.

Myn kop

Jawis, ik wie der noch! Hie juster in filmke ynplend, mar dat is net slagge, sa seach ik niiskrekt. Bin dwaande de keamer wer yn syn oarspronklike steat te westellen, want yn de nacht fan 26 op- 27 jan sieten hjir noch in pear dichters, oant djip yn de nacht ta… En de deis dêrop […]

Yn de mêst

Wy binne wer in jier âlder wurden! Yep, 56. En ik haw in pear tige drokke dagen efter de rêch. It Snitser Gedichtebarren wie neffens my in grut sukses. Ek Suertsje de Vries, fan de Ljouwerter Krante, fûn it net ferkeard. Juster haw ik ek yn Harns foarlêzen, mei as honorarium in oernachting yn in […]

Richard Wagner – Siegfried Idyll

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=891JUSQplzU[/youtube]

Buorfrou ûnder de Krystbeam

Alwer fierstente min besikers! Wat mankeart jim?   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=e1e3IBAd7HU&context=C38e470fADOEgsToPDskKbmBXdlBh6j8uGVW3KtaTX[/youtube]

Georg Trakl „Verklärter Herbst”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2X-om9JRpuw[/youtube] Sjoch ek hjir…

Cafeetje Kroes

No, einlings is it safier: de Ljouwerter Krante hat hjoed oandacht bestege oan de Dichtersjûn, oare moarn hjir yn Snits. Se hawwe it lykwols oer in ‘cafeetje in Sneek’. Dat sil dan wol in *kuch* humoristyske ferwizing nei in ferske fan drs. P. wêze, want Café Vellinga kinne wol sa’n 300 man yn, perfoast gjin […]

Ús Grutte Grize Oanfierder

Koos Tiemersma is de Grutte Lieder fan de Fryske Skriuwers. Dêrom fûnen in hiel soad minsken it wat nuver dat dizze Foarsitter fan it Skriuwersboun okkerlêsten oankundige net mear yn it Frysk publisearje te wollen. De man hie blykber te min kompliminten krige foar syn sûnder mis briljante boeken. Dat briljante, dat nim ik dan […]

Olivier Messiaen – Saint François d’Assise

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y2cKMv0Ca1I[/youtube]